ISHBT Logo TATA MEDICAL CENTER Logo EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION Logo title

Organizing Chairpersons

Prof. Mammen Chandy, Kolkata, India Prof. Robin Foa (from EHA)
Prof. Mammen Chandy
Kolkata
Prof. Robin Foa
from EHA

Program Directors

Prof. Deepak K Mishra, Kolkata, India Prof. Reena Nair, Kolkata, India Prof. Shaun McCann (from ESH)
Prof. Deepak K Mishra
Kolkata
Prof. Reena Nair
Kolkata
Prof. Shaun McCann
from ESH

Organizing Committee

Dr. VR Ramanan
Prof. Pabitra K Gogoi
Prof. Subash Varma
Prof. M Mahapatra
Prof. Pradip Mitra
Prof. Manoj Choudhury
Prof. Utpal Choudhury
Prof. Malay Ghosh
Prof. Maitreyi Bhattacharya
Prof. Prantar Chakrabarti
Prof. Vaskar Saha
Dr. Mayur Parihar
Dr. Neeraj Arora
Dr. Anupam Chakrapani
Dr. Saurabh Bhave
Dr. Arpita Bhattacharya
Dr. Sekhar Krishnan
Dr. Debasish Banerjee
Dr. Sharmila Chandra
Dr. Santanu Basu
Dr. Sudipto Roy
Dr. Shravasti Roy
Dr. Soumya Bhattacharya